Vedtægter m.m.

VEDTÆGTER FOR "FORENINGEN NØRHOLM FORSAMLINGSHUS"

§1

NAVN OG HJEMSTED

Navnet er "FORENINGEN NØRHOLM FORSAMLINGSHUS" Dets hjemsted er Aalborg Kommune, Retskreds Aalborg

§2

FORMÅL

Formålet er at have et samlingssted for beboerne i Nørholm sogn og omegn til afholdelse af selskabelige og kulturelle aktiviteter.

§3

ØKONOMI

Forsamlingshuset drives som "Nøglehus".
Foreningens økonomi bygger på salg af medlemskort jfr. § 7 Desuden udlejning af de til forsamlingshuset hørende faciliteter og evt. udlejning af det fra bestyrelsen fastlagte inventar m.v.
Desuden kan forsamlingshuset modtage gaver og bidrag, lige som bestyrelsen skal være opmærksom på mulighederne for at søge støtte gennem fonde o.l. til forsamlingshusets drift og vedligeholdelse.
Desuden kan der oprettes en støtteforening, hvis formål det er at afvikle arrangementer og indsamle midler til forsamlingshuset. En evt. støtteforening skal have egen bestyrelse og egne vedtægter.

§4

BESTYRELSE

Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår hhv. 4 og 3 hver andet år. Genvalg kan finde sted. (Ved 1. ord. generalforsamling afgår bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning)
Der vælges 2 medlemmer som bestyrelsessuppleanter, l hvert år, samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Genvalg kan finde sted
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. Disse personer udgør forretningsudvalget (F U) og tegner foreningen over for offentlige myndigheder m.v.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, lige som valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan drages til økonomisk ansvar eller få del i forsamlingshusets evt. overskud.

§5

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af Januar kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i den på egnen mest udbredte ugeavis. Bestyrelsen kan evt. vælge at indkalde personlig til alle medlemmer.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab og evt. budget
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg i.hht. vedtægter
  7. Eventuelt, herunder kan intet vedtages

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år og som er bosiddende i Nørholm sogn.
Ved personvalg foretages skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen har ret til at indstille medlemmer og enkeltpersoner til æresmedlemsskab af foreningen.

§6

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 1/3 af bestyrelsen eller mere end halvdelen af medlemmerne fremsætter ønske herom.
Anmodningen skal være skriftlig og indeholde det/de punkter, som ønskes behandlet. På en ekstraordinær generalforsamling kan der ikke behandles andre emner end det/de forhold, som har givet anledning til afholdelsen.
Ekstraordinær generalforsamling SKAL afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er tilgået bestyrelsen. Indkaldelse finder sted som for den ordinære generalforsamling.

§7

MEDLEMSKORT

Bestyrelsen forestår salg af medlemskort hvert år inden udgangen af marts måned. Medlemskab er gældende fra l. april - 31.marts
Kontingentstørrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling.
Fraflytning fra Nørholm sogn betragtes fra husets bestyrelse som udmeldelse.
Der kan udstedes passiv medlemskort til personer uden for Nørholm Sogn. Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

§8

REGNSKAB

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kassereren har ansvaret for, at husets regnskab bliver ført forsvarligt, samt udarbejdelse af årsregnskab og evt. budget. Regnskabet skal være revideret af de på den ordinære generalforsamling valgte revisorer

§9

DRIFT

Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst een gang i hvert kvartal. Der føres protokol over afholdte møder, herunder generalforsamlinger, med indføjelse af trufne beslutninger.
Bestyrelsen har ret til at ansætte lønnet medhjælp i den udstrækning dette skønnes nødvendigt.
Bestyrelsen, eller dennes repræsentant, har ret til at udleje de til forsamlingshuset hørende faciliteter, samt evt. inventar, når dette er foreneligt med § 2.
Bestyrelsen fastsætter gældende takster for udlejningsvirksomheden.
Forsamlingshuset må IKKE udlejes til personer under myndighedsalder.
Der skal foreligge Næringsbrev til Hotel- og Restaurationsdrift i forsamlingshuset.

§10

LEJERE

Lejere af forsamlingshuset er ansvarlige for, at arrangementet afvikles efter den med bestyrelsen, eller bestyrelsens repræsentant, trufne aftale.
Beskadigelse, bortkomst eller anden form for vanrøgt betales af lejeren.
Lejeren (Festholderen) er ansvarlig for alle forhold over for myndigheder m.v. (Lejlighedstilladelser, KODA o.a.)
Der underskrives lejekontrakt for hver enkelt udlejning. Denne kontrakt er bindende for begge parter.

§11

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af foranstående vedtægter kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændringer skal, efter vedtagelse, forelægges kommunen til godkendelse.
Vedtagelse af ændringer er betinget af at 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede stemmer for ændringerne.
Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

§12

OPLØSNING

Opløsning, herunder salg af bygninger og inventar, kan kun finde sted på 2 efter hinanden, med 14 dages mellemrum afholdte ekstraordinære generalforsamlinger.
Der skal være enstemmighed om anvendelse af § 12.
Evt. midler skal anvendes til almen velgørende formål i lokalområdet (Nørholm sogn) efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse. Der kan ikke uddeles midler til enkeltpersoner.
I forbindelse med anvendelse af § 12 skal der forud for iværksættelse pågå forhandlinger med kommunen, lige som andre klausulparter skal inddrages i anvendelse af § 12

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22.september 1999 i Nørholm forsamlingshus

Ovenstående vedtægter erstatter tidligere fra l l. juni 1904 samt revideret udgave fra 26.august 1948. Disse sættes herved ud af kraft.


Nørholm Bygade 21, Nørholm, 9240 Nibe, bankkontonr. 9367 4564400799