Referat af generalforsamlingen i Foreningen Nørholm Forsamlinsgshus onsdag den 12. marts 2008 kl. 19.30

Forsamlingshuset hænger nu i en lidt tykkere tråd

Henrik Wulff benyttede årets generalforsamling til at trække sig, mens forsamlingshusforeningen fulgte et dårligt trend blandt landsbyens forening og mødte op med et urevideret regnskab

Det bliver nye kræfter, der skal lede Nørholm Forsamlingshus sikkert ind i smult vande oven på de seneste års støjballade. Det blev slået fast på generalforsamlingen i foreningen bag husets drift onsdag den 12. marts – der selvfølgelig foregik i huset.

Her var en snes interesserede mødt op og kunne inden de velsmurte oste- og rullepølsemadder høre formand Henrik Wulff meddele, at han i løbet af det næste år trækker sig fra bestyrelsesarbejdet. Men heldigvis ikke før støjværnsprojektet - formodentlig i løbet af foråret - er sat fornuftigt i søen.

Mens RealDania-fonden og kommunens afdeling for Sundhed og Bæredygtighed reelt har godkendt at ville betale de forventede ca. 700.000 kr. plus moms, er projektets udformning stadig ikke afklaret ned i detaljerne. Og så skal løsningsmodellen i nabohøring, før man går i gang.

”Men det bliver en kombination af mekanisk udluftning, plomberet musikanlæg og støjhegn,” fortalte Wulff i sin beretning, hvori han også understregede, ”at huset har hængt i en tynd tråd, som dog nu er blevet lidt tykkere,” som han sagde.

Et hårdt år

Formandens beretning handlede i det hele taget – som sædvanlig, fristes man næsten til at skrive - langt mest om støjstriden med to naboer. Wulff fortalte bl.a. om de mange møder, som har været holdt, og hvordan en stort anlagt men også for formanden anstrengende pressekampagne, der havde taget mange fritimer, til sidst havde presset politikerne i Aalborg Kommune til at åbne øjnene for eget og egne embedsmænds ansvar i sagen. Her nævntes på positivsiden, set fra bestyrelsen, det pres som RealDania-fonden havde lagt på kommunen med sit relativt hurtige tilsagn om at ville betale halvdelen af udgifterne, hvis kommunen ville betale den anden halvdel..

Året og de seneste års strid om støjen har krævet en stor indsats af bestyrelsen og specielt formanden, hvilket Wulff også brugte som forklaring på, at han nu ville lade andre komme til og bruge sin fritid til noget sjovere. Wulff har været med siden de første skridt blev taget til etablering af det nye hus.

Mens Wulff har lovet at blive i bestyrelsen til støjdæmpningsprojektet kan etableres, skal foreningen under alle omstændigheder have ny formand, hvilket sker ved konstitueringen ved første ordinære bestyrelsesmøde efter påske.

Tak til Asger

Wulff benyttede også lejligheden til at takke en endnu mere rutineret forsamlingshuskæmpe, Asger Sørensen, der efter omkring 20 år i bestyrelsen, heraf et stort antal som formand, nu også trak sig helt ud. Til ham var der ud over smukke ord om en stor indsats, også rødvin og et nostalgisk fotografi fra en roligere tid, da røgtågerne lå tæt over det gamle hus og dets bankospil.

Til bestyrelsen blev i stedet uden modkandidat valgt Torben Andersen fra Restrup Enge, hvis opfindsomhed og gå-på-mod den tilbageværende bestyrelse venter sig meget af.

På sin plads vil det også være at nævne, at Bent Høybye og Johnny Christensen blev valgt som suppleanter, da en af dem under alle omstændigheder indtræder, når Henrik Wulff træder ud.

Det tredje bestyrelsesmedlem på valg Torben Rank lovede at tage endnu en periode.

Støttefest på vej?

Aftenen forløb i øvrigt med en god debat om blandt andet kontingentstørrelse, der med et snævert flertal blev fastholdt på 50 kr., samt på Bent Høybyes forslag muligheden for at holde en støttefest for huset. Han og andre mente, at foreningen selv ad den vej ville kunne fremskaffe nogle midler og dermed vise god vilje, når støjstriden forhåbentligt afsluttes med, at kommunen indser, at huset bør gældsaneres, hvis det i fremtiden skal kunne fungere med langt færre af de indbringende men enkelte gange også støjende private fester.

Kassereren undskyldte

Azri Rosborg, foreningens kasserer, modtog megen hån for at aflevere et regnskab, som ikke var godkendt revisoren, som - erkendte hovedpersonen selv – han alt for sent var kommet i tanke om skulle tages i ed.

Det er tilsyneladende ved at udvikle sig til et dårligt trend i landsbyens foreninger, at man kan møde op med den slags.

Regnskabet, hvis man ellers kan stole på det, viste et overskud på 18.000 kr. Det skulle dog absolut ikke tages som udtryk for en generelt sund økonomi, men at bl.a. strømpenge var ført tilbage p.g.a manglende aktivitet. Ej heller er der i det forløbne år blevet brugt en krone på vedligehold af huset, der heldigvis endnu heller ikke ser ud til at være alvorligt trængende.

Husets gæld er derfor i det forløbne år reduceret til knap 202.000 kr. på baggrund af 42 udlejninger, heraf 20 til den høje takst, der tillader opsparing til vedligehold.

Som foreningens revisor blev John Ejdrup genvalgt.


Nørholm Bygade 21, Nørholm, 9240 Nibe, bankkontonr. 9367 4564400799