Referat af generalforsamling i Nørholm Forsamlingshusforening

Generalforsamling 23. marts 2007 kl. 19.30


Forsamlingshus bragt i økonomisk knæ ansvarsløs kommune

Den nyopførte version af Nørholms ellers over 100 år gamle forsamlingshus vakler i disse måneder på grund af manglende evne til at leve op til støjbegrænsninger - samt Aalborg Kommunes manglende vilje til at vedkende sig eget ansvar.

Det blev fastslået på forsamlingshusforeningens relativt velbesøgte generalforsamling fredag aften den 23. marts.

Formand Henrik Wulff anlagde en ikke overdrevent optimistisk tone, da han i bestyrelsens beretning redegjorde for det seneste års arbejde, som i høj grad har drejet sig om kontroverser med kommunen om en lovliggørelse af forsamlingshuset støjmæssigt. Og i særlig grad, hvem der i givet fald skal betale de nødvendige ombygninger, som skønnes at kunne løbe op i en halv million kroner.

"Vi var faktisk lige ved at smide håndklædet i ringen på et tidspunkt. Orkede ikke mere alt det bøvl," konstaterede Wulff bl.a. i beretningen og fortsatte:

"Men vi har besluttet at gøre arbejdet færdigt, holde samme og hjælpe hinanden med arbejdsopgaverne. For vi har brug for et forsamlingshus i Nørholm".

For Wulff og bestyrelsen var der ingen tvivl. Pengene må komme udefra, de kan under ingen omstændigheder findes i forsamlingshusets almindelige driftsbudget, som kun dårligt for tiden løber rundt og faktisk udviste et underskud på 28.000 kroner i seneste driftsår bl.a. på grund af en nødvendig afhøvling og lakering af det af kommunen foreslåede, smukt anlagte men ikke videre robuste gulv. Husets samlede gæld, der primært skyldes opførelsen af et tidssvarende køkken, var ved nytårstid på 219.000 kr.

Men Wulff var heller ikke i tvivl. Husets placering midt i Nørholm, og dets konstruktion herunder manglende støjmæssig isolering er kommunens og de af kommunen valgte rådgiveres ansvar alene. Og som formanden fastslog:

Blev forsamlingshuset i sidste ende nødt til at dreje nøglen om, skulle han være med til at sørge for, at det heller ikke gik stille af.

Wulff pointerede dog også i sin beretning, at der var grund til forsigtig optimisme efter at Landsforeningen Danske Forsamlingshuse for nylig valgte at stille sig bag Nørholm Forsamlingshus med såvel økonomisk som ekspertbistand i striden om ansvar med Aalborg Kommune. For landsforeningen er sagen principiel og derfor betydningsfuld..

Netop kommunen havde Wulff til gengæld ikke meget andet end hån og rysten på hovedet til overs for. Dens embedsfolk, der i sin tid i den grad dikterede husets udformning, hævder i dag, at man den gang slet ikke blev gjort bekendt med, at der skulle foregå andet end "stille kaffearrangementer", som Wulff udtrykte det - da man planlagde og opførte forsamlingshuset.

På generalforsamlingen blev der også redegjort for de advarsler og skriftlige tiltag, hvorigennem bestyrelsen i længere tid overfor lejerne har påpeget, at støjgrænsen på 82 db skal overholdes. Ligesom det blev fastslået, at fem-ti udlejninger til bl.a. svendegilder og øveaftner det seneste halve år var blevet afvist, fordi det udlejningsansvarlige bestyrelsesmedlem, Asger Sørensen, på forhånd havde vurderet, at disse arrangementer ville have været for støjende. Men dermed - blev det betonet - havde bestyrelsen også måttet frasige sig vigtige indtægter, der kunne have været med til at afdrage på husets gæld.

Bestyrelsen, betonede Wulff, vil nu følge striden tæt men lidt fra sidelinien, mens Aalborg Kommunes embedsmænd og landsforsamlingshusforeningens jurister i løbet af foråret slås om ansvaret og regningen for forsamlingshusets lovliggørelse. Indtil den sag er afgjort vil udlejningen fortsætte efter de skærpede retningslinier for støj, som bestyrelsen har udstukket.

Til stede på generalforsamlingen var også den til forsamlingshuset nytilflyttede nabo, Ruben Nørgaard (Nørholm Bygade 25). Han forklarede, hvordan han fandt det uacceptabelt, at hans familie kunne blive vækket ved tre-fire tiden om natten af støj fra forsamlingshuset. Han mente, at det skete betydeligt oftere end bestyrelsen kunne forestille sig Han undrede sig over, at forsamlingshusforeningen ikke allerede havde gennemført tekniske tiltag til at reducere støjen og pointerede, at han selvfølgelig helst så forsamlingshuset overleve, men samtidig foretrak en lukning, hvis eneste alternativ var den nuværende støj.

Bestyrelsens repræsentanter betonede, at støjmålinger har vist, at selv blot muntert samtaleniveau altså ikke nødvendigvis musik, kan overskride de tilladte støjgrænser og at det ligger helt uden for forsamlingshusets økonomiske evne at finansiere den nødvendige investering. Samtidig var der generelt stor undren over, at klageren så følsom for lyd havde valgt at erhverve ejendom så tæt på et aktivt forsamlingshus.

Naboen betonede på sin side sin gode vilje ved gerne at ville acceptere støj fra byfester og den slags i forsamlingshuset, men ikke fra lukkede private fester. Han pointerede desuden gerne at ville være med til at betale et fastopstillet stereoanlæg, der ikke kunne spille højere end de tilladte støjgrænser tillod.

Udover de kedelige ting viste generalforsamlingen også, at man i årets løb ud over maling af facade og den førnævnte genopretning af gulvet bl.a. også havde fået etableret en teknisk forbedring af varmestyringen. Det blev desuden besluttet at nedsætte kontingentet til 50 kroner svarende til borgerforeningens niveau, idet hver husstand blev opfordret til at tegne flere personlige medlemskaber.

På generalforsamlingen, der blev fornuftigt styret af ordstyrer John Ejdrup, blev Lene Christensen og Azri Rosborg nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Johnny Christensen og Mogens Hostrup, der havde valgt at trække sig.Nørholm Bygade 21, Nørholm, 9240 Nibe, bankkontonr. 9367 4564400799